Company Logo

Manual Form scholarship


Login Form

ประชุมวิชาการ/อบรม

ระบบประเมิน

สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

นางสุวณีย์ เพชรชูกูล

การติดต่อ

นักวิชาการศึกษา

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 074 288818

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1) กระบวนการวัดผลและประเมินผล
- การจัดสอบนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทุกกระบวนการ
- การส่งระดับขั้น (เกรด)/การแก้สัญลักษณ์ I/การเปิดสิทธิ์ส่งระดับขั้นผ่านเว็บไซต์/การขอเลื่อนสอบ
- รับรองผลการศึกษานักศึกษาทุกชั้นปีและทุกภาคการศึกษา
- รายงานคะแนนระดับขั้นทุกหลักสูตร ใน มคอ.7
2) กระบวนการจัดสอบประมวลความรอบรู้เภสัชศาสตร์ (Comprehensive) สำหรับนักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่าน (นักศึกษาตกค้าง)
3) กระบวนการจัดสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมของสภาเภสัชกรรม
- การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ สภาเภสัชกรรมการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม (PLE-CC1) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
- การจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ สภาเภสัชกรรมของนักศึกษาชั้นปี 6 จำนวน 2 สาขาวิชา (แต่ละสาขาจัดสอบทั้ง MCQ และ OSPE)
-ประสานงานการออกข้อสอบสภาเภสัชกรรม
4) การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรี/การเชิญอาจารย์พิเศษ /แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ/รายวิชารหัสกลาง ได้แก่ 595-401, 595-521, 595-562, 596-422, 596-501, IPE
5) กระบวนการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
- ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา
- หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา /Transcript เฉพาะนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (สน.56)
- ใบแปลปริญญาบัตรของบัณฑิตเภสัชศาสตร
6) งานอื่นๆ
- โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ Inter-Professional Education (IPE)
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
PowerPHAT @ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ XHTML and CSS.