Company Logo

Manual Form scholarship


Login Form

ประชุมวิชาการ/อบรม

ระบบประเมิน

สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

นางสาวณัฏฐ์พัชร์ วรรณวิโร

การติดต่อ

นักวิชาการศึกษา (พนักงานเงินรายได้)

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 074 288895

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1) บริหารจัดการห้องห้องสมุดคณะฯ
- จัดซื้อ จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดตามปีงบประมาณทั้งส่วนกลางและของคณะ
- จัดหมวดหมู่หนังสือ
- จัดแยกหนังสือขึ้นชั้น
- จัดบริการยืม-คืนหนังสือ ในเวลาและนอกเวลาราชการ
- บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
- งานซ่อม-บำรุงรักษาหนังสือ


2) บริหารจัดการ DIC ของคณะฯ ทุกขั้นตอน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
PowerPHAT @ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ XHTML and CSS.