Company Logo

Manual Form scholarship


Login Form

ประชุมวิชาการ/อบรม

ระบบประเมิน

สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

นางสาวสุวรรณา สุขสุวรรณ

การติดต่อ

นักวิชาการอุดมศึกษา (พนักงานเงินรายได้)

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 074 288937

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

 

หน้าที่รับผิดชอบ

การฝึกปฏิบัติงานระดับปริญญาตรี นักศึกษาชั้นปีที่ 6 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
- สำรวจการรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
- การจัดส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
- การนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
- โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงาน
- การวัดและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน
- ค่าตอบแทนการฝึกปฏิบัติงาน
- ฐานข้อมูลนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
- เลขานุการกรรมการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 
PowerPHAT @ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ XHTML and CSS.