Company Logo

Manual Form scholarship


Login Form

ประชุมวิชาการ/อบรม

ระบบประเมิน

สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

นายพัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง

การติดต่อ

นักวิชาการศึกษา

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 074 288822

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1) กระบวนการจัดทำและปรับปรุง
- ช่องทางประชาสัมพันธ์งานบริการการศึกษา (Website งานบริการการศึกษา, งานวิเทศสัมพันธ์, Facebook คณะเภสัชศาสตร์)

2) กระบวนการวัดและการประเมินผล :
- ประเมินรายวิชา,
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์,
ประเมินอาจารย์ผู้สอน,
ประเมินผู้ใช้บัณฑิต,
ประเมินบัณฑิต,
ความพึงพอใจต่อหลักสูตร

3) กระบวนการจัดการเรียนการสอน
- PSU-ENGLISH TEST การจัดสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ นศ.ภ. ปี 3
- LMS2@PSU รายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ดูแลบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์
- Socrative Pro
- รายวิชาประโยชน์เพื่อนมนุษย์

4) กระบวนการพัฒนานักศึกษา
- Tell me more ทุกระดับการศึกษา/บุคลากร
- คลังข้อสอบ compre สำหรับ self study
- โครงการฝ่ายวิชาการ

5) กระบวนการสำเร็จการศึกษา
- คัดกรอง 2.30
- รอพินิจ ครั้งที่ 1-3
- ทะเบียนนักศึกษา ฐานข้อมูล ป.ตรี
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 
PowerPHAT @ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ XHTML and CSS.