Company Logo

Manual Form scholarship


ประชุมวิชาการ/อบรม

ระบบประเมิน

สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ภาระหน้าที่ของงานบริการการศึกษา

         1.  หน่วยทะเบียนและประเมินผล รับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
             -  หลักสูตรระดับปริญญาตรี
             -  การคัดเลือกนักศึกษา
             -  การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
             -  การวัดผล ประเมินผลการศึกษา
             -  ทะเบียนนักศึกษา
             -  การฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ
             -  การสอบประมวลความรอบรู้
         2.  บัณฑิตศึกษา รับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
             -  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

             -  การคัดเลือกนักศึกษา
             -  การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
             -  การวัดผลและประเมินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
             -  ทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
             -  การฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
             -  ทุนการศึกษา ทุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
             -  การประชาสัมพันธ์หลักสูตร

         3.  หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ รับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
             -  การพัฒนาอาจารย์และพัฒนาทางวิชาการ

             -  การติดตามคุณภาพบัณฑิต
             -  การบริการทางวิชาการสู่สังคม

         4.  หน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
             -  จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เช่น การจัดประชุมวิชาการ

             -  เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลสถาบันสมทบที่จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในภาคใต้
             -  การพิจารณาหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
             -  การบันทึกรายชื่อ/หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ของผู้ร่วมกิจกรรม
             -  สรุปรายงานการจัดกิจกรรมประจำปี
             -  ดำเนินการจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของสภาเภสัชกรรม

         5.  หน่วยชุมชนสัมพันธ์
             -  ดำเนินการโครงการบริการทางวิชาการสู่สังคม

             -  ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ของแผนงานส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

         6.  หน่วยเภสัชสนเทศและบริการสังคม
             -  ตอบคำถามความรู้ด้านเภสัชศาสตร์แก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

             -  จัดกิจกรรมอบรมให้แกเภสัชกรที่ดำเนินงานด้านเภสัชศาสตร์
PowerPHAT @ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ XHTML and CSS.