คู่มือการศึกษา
Company Logo

Manual Form scholarship


ประชุมวิชาการ/อบรม

ระบบประเมิน

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

คู่มือการศึกษา

 

  หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
  ชื่อปริญญา เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
  อักษรย่อปริญญา (English) Pharm.D. (Pharmaceutical Care)
    ดาวน์โหลด เอกสารคู่มือ

    ดาวน์โหลด คำอธิบายรายวิชา

 

  หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  ชื่อปริญญา เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชกรรมอุตสาหการ)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ภ.บ. (เภสัชกรรมอุตสาหการ)
  อักษรย่อปริญญา (English) Pharm.D. (Industrial Pharmacy).)
     ดาวน์โหลด เอกสารคู่มือ

    ดาวน์โหลด คำอธิบายรายวิชา 

 
PowerPHAT @ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ XHTML and CSS.