Company Logo

Manual Form scholarship


ประชุมวิชาการ/อบรม

ระบบประเมิน

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

แบบฟอร์ม (บัณฑิตศึกษา)

แบบฟอร์มสำหรับการทำวิทยานิพนธ์

 บว.1 แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเจ้าหน้าที่หลักสูตร 

 บว.1/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

 แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal)  [Thai] [Engupdate 20-06-60

 บว.ภส.01 แบบขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 บว.ภส.03 แบบขอสอบวัดคุณสมบัติและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก 

 บว.2 แบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 บว.2/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อ/โครงร่างวิทยานิพนธ์

 บว.ภส.05 แบบขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

 บว.3 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

 บว.3/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

 บว.14 รายงานต้นฉบับแสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ (Originality Report) 

 บว.ภส.06 แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
• [ทุกหลักสูตร]
• [สำหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์] update 13-3-60

 

ตั้งแต่แบบฟอร์ม บว.4 บว.4/1 บว.4/2 บว.6 บว.8 บว.9 โหลดจากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 

สำหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ให้ส่งแบบฟอร์ม Thesis evaluation guideline พร้อมกับเล่มวิทยานิพนธ์ให้กับคณะกรรมการสอบฯ ทุกคน

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุน

 Scholarship01 แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการ 

Scholarship02 แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 

Scholarship03 บันทึกข้อความ เบิกจ่ายทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ 

Scholarship04 รายงานการเดินทาง เบิกจ่ายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการ 

Scholarship05 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานทุนผู้ช่วยวิจัย 
PowerPHAT @ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ XHTML and CSS.