Company Logo

Manual Form scholarship


ประชุมวิชาการ/อบรม

ระบบประเมิน

สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ

 
การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา รวมทั้งผลงาน กิจกรรมวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอก และ เพื่อให้เกิดการพบปะและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ  กระตุ้น และสร้างบรรยากาศการวิจัยในมหาวิทยาลัย เกิดการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และกลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยการจัดในครั้งนี้ เป็นการจัดการประชุม มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 ภายใต้เนื้อหาเกี่ยวกับความหลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่าทันและการประยุกต์ เพื่อให้นักวิจัย ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ รวมทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้ผลิตบัณฑิตที่เกี่ยวกับกับจุลินทรีย์โดยตรง ได้ตระหนักและรู้เท่าทันความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ กลุ่มนี้ ทั้งที่ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือเกิดโทษ รวมทั้งข้อบังคับ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป
 
รายละเอียดดูที่ 
 
http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc/index.phpPowerPHAT @ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ XHTML and CSS.