Company Logo

Manual Form scholarship


ประชุมวิชาการ/อบรม

ระบบประเมิน

สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

ภาพกิจกรรมครูแนะแนว

ภาพกิจกรรม |  Slide บรรยายClip VDO

โครงการสัมมนา "ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ด้านเภสัชศาสตร์
ผ่านครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปี 2560" 
ในวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. 

 

 

ทีมคณะพยาบาลมาศึกษาดูงานระบบ EVA

 

ภาพกิจกรรม

เมื่่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องภ.1302 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทีมงานงานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่โครงการการจัดทำประเมินผลรายวิชาออนไลน์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยคุณพัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง เป็นผู้นำเสนอ ้พร้อมสาธิตใน หัวข้อ "L-EVA SPEED TO SUCCESSประเมินแบบลีนๆ เร็วง่ายได้ทันใจ" ระบบการประเมินออนไลน์ โดยจัดกระบวนการตามกระบวนการ LEAN ในการจัดระบบการทำงาน

 

อ่านเพิ่มเติม: ทีมคณะพยาบาลมาศึกษาดูงานระบบ EVA

ภาพกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านเภสัชฯผ่านครูแนะแนว

ภาพกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านเภสัชฯผ่านครูแนะแนว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง  1307 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
PowerPHAT @ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ XHTML and CSS.