Company Logo

Manual Form scholarship


ประชุมวิชาการ/อบรม

ระบบประเมิน

สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

ทีมคณะพยาบาลมาศึกษาดูงานระบบ EVA

 

ภาพกิจกรรม

เมื่่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องภ.1302 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทีมงานงานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่โครงการการจัดทำประเมินผลรายวิชาออนไลน์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยคุณพัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง เป็นผู้นำเสนอ ้พร้อมสาธิตใน หัวข้อ "L-EVA SPEED TO SUCCESSประเมินแบบลีนๆ เร็วง่ายได้ทันใจ" ระบบการประเมินออนไลน์ โดยจัดกระบวนการตามกระบวนการ LEAN ในการจัดระบบการทำงาน

 
PowerPHAT @ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ XHTML and CSS.