Company Logo

Manual Form scholarship


ประชุมวิชาการ/อบรม

ระบบประเมิน

สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

ภาพกิจกรรมครูแนะแนว

ภาพกิจกรรม |  Slide บรรยายClip VDO

โครงการสัมมนา "ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ด้านเภสัชศาสตร์
ผ่านครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปี 2560" 
ในวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. 

 

 
PowerPHAT @ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ XHTML and CSS.