Company Logo

Manual Form scholarship


ประชุมวิชาการ/อบรม

ระบบประเมิน

สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

PSU-TPSF

ขั้นตอนการยื่นขอรับการประเมินสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) 

งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Ref: www.psu-tpsf.psu.ac.th (คุณนุชระพี โทร. 9208, คุณอัจฉรา โทร. 9212)
เจ้าหน้าที่ประสานงาน คณะเภสัชศาสตร์ : คุณวุฒิ ริสกีสกุล

Download 

1.  ขั้นตอนการยื่นขอรับการประเมินสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) 

2.  เอกสารประกอบการยื่นขอ  

 

 
PowerPHAT @ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ XHTML and CSS.