Company Logo

Manual Form scholarship


ประชุมวิชาการ/อบรม

ระบบประเมิน

สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

ประกาศเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

 

  • ประกาศเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อรับปริญญาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี >>>  Download
  • แก้ไขประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตราฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อรับปริญญาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี >>>  Download 

 

 
PowerPHAT @ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ XHTML and CSS.