Company Logo

Manual Form scholarship


ประชุมวิชาการ/อบรม

ระบบประเมิน

สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

วช. เปิดสมัครอบรมขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

วช. เปิดสมัครอบรมขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตาม พรบ.สัตว์ฯ 2558

ในวันที่ 16-17 พ.ค.60
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา

รายละเอียดอยู่ใน link

http://thaiiacuc.nrct.go.th/license

คำขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์
http://thaiiacuc.nrct.go.th/files/u-form.pdf
PowerPHAT @ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ XHTML and CSS.